20/01/2016 14:44:30 PM

Tài liệu: "KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CẤP TỈNH" (P2)

(Lượt xem: 1553)
Sau hơn bốn năm thực hiện chương trình (giai đoạn I), tất cả năm tỉnh đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong cải cách hành chính, bám sát chương trình tổng thể của Chính phủ (giai đoạn 2001-2010 trước đây, và giai đoạn 2011-2020 hiện nay), góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn, qua đó có tác động tích cực đối với xóa đói, giảm nghèo, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh những thành tựu này, các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi tiếp tục hỗ trợ cải cách hành chính để phát triển hơn nữa.
Hợp phần CCHC giai đoạn này tập trung hỗ trợ năm tỉnh thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm, bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật về xây dựng và triển khai kế hoạch. Các bài học kinh nghiệm thu được đăng trong cuốn sách “Kinh nghiệm xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC ở cấp tỉnh” vào năm 2013. Giai đoạn II (GOPA II) thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015 với ngân sách 60 triệu Cu ron. Ngoài các Hợp phần CCHC và Giáo dục về quyền con người tiếp nối từ Giai đoạn I, Giai đoạn II có thêm Hợp phần về Sự tham gia của người dân và Trách nhiệm giải trình.
Theo tài liệu chương trình Quản trị nhà nước và Cải cách hành chính, hợp phần CHCC có các mục tiêu phát triển sau:
• Hỗ trợ các tỉnh tham gia đặt mục tiêu phù hợp và sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn để đạt được kết quả CCHCC giúp tỉnh phát triển kinh tế xã hội bền vững và cân đối hơn.
Hợp phần CCHCC có các mục tiêu ngắn hạn sau:
• Các tỉnh thực hiện các quy trình lập kế hoạch, giám sát và đánh giá mở và có sự tham gia của người dân đối với CCHCC để thu hút người dân, các doanh nghiệp và tập đoàn phi quốc doanh.
• Các tỉnh có năng lực đảm bảo các kết quả CCHCC đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo, giới và phát triển dân tộc thiểu số cũng như môi trường bền vững;
• Các tỉnh thực hiện các sáng kiến CCHCC quan trọng trong Chương trình CCHCC quốc gia 2011 - 2020 mang lại các bài học và cách làm tốt. Hợp phần CCHCC có mục tiêu nhằm tới 5 tỉnh nghèo vùng sâu ở miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam; cả 5 tỉnh này đều đã tham gia giai đoạn 1. Các kết quả đầu ra được trông đợi là quy trình CCHCC ở các tỉnh trở nên mở và thu hút nhiều đối tượng tham gia hơn, đồng thời các kết quả CCHCC đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo, bình đẳng giới và phát triển dân tộc thiểu số cũng như môi trường bền vững ở tỉnh nhà. 
MCaD-Sach PMS 2015.compressed.pdf
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...